Projektová dokumentácia k žiadosti o stavebné povolenie

10.01.2022

Zásadným krokom k začatiu realizácie stavby je podanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie príslušnému stavebnému úradu. Pokiaľ projektová dokumentácia je v súlade s platnou legislatívou, tak vám stavebný úrad vydá stavebné povolenie.

Na úvod je potrebné vedieť, či je na vybranom pozemku možné stavať vybraný druh stavby. Keďže si uvedomujeme, že svoj vysnívaný dom staviate pravdepodobne len raz za život, preto je podľa našej úvahy rozumné projekt vypracovať tak, aby bol architekt spokojný s odvedenou prácou a vy s obsahovou stránkou projektu domu

Kvalita projektu rodinného domu sa do určitej miery odzrkadľuje pri neskoršej realizácii stavby domu. Je potrebné však podotknúť, že pre vypracovanie kvalitného projektu je potrebných množstvo skúseností a dobrý pracovný tím. Počas realizácie tak predídete množstvám chýb, ktoré ponúkajú projekty, ktoré sú vyslovene zamerané na nízku cenu. 

Vypracovaním projektovej dokumentácie sa začína proces výstavby akéhokoľvek objektu. Vypracovaniu takejto dokumentácie sa tak nevyhne nikto, kto sa chystá stavať rodinný dom.

 Ing. Michal Lietavec

Čo obsahuje projektová dokumentácia k žiadosti o stavebné povolenie? 

 • Sprievodná správa: Obsahom sprievodnej správy sú stručné údaje o stavbe
 • Súhrnná technická správa: Obsahom je náhľad do urbanistického, architektonického, konštrukčného a materiálového riešenia stavby. Okrem spomenutého obsahuje informácie ohľadom požiarnej bezpečnosti stavby, energetickej náročnosti, resp. popis usporiadania staveniska.
 • Časť architektúra: Technická správa, situácia, pôdorysy podlaží, rezy objektu, pohľady, výkres krovu, pôdorys strechy.
 • Časť zdravotechnika: Vodoinštalácia, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia.

 • Časť elektroinštalácie
 • Časť vykurovanie: Textová správa a výkresy týkajúce sa vykurovacích okruhov a schém zapojenia tepla
 • Časť vzduchotechnika-rekuperácia: dodáva sa v prípade, že stavba bude disponovať rekuperačnou jednotkou
 • Časť statika: posudok konštrukcií od statika, spolu s ukazovateľmi mechanických vlažností a celkovej stability obejktu
 • Časť proti požiarna bezpečnosť budov: Popisuje odolnosti konštrukcií voči požiaru, ale aj odstupové vzdialenosti od susedných budov
 • Časť projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy:

A aké časti neobsahuje?

Projektová dokumentácia k žiadosti o stavebné povolenie neobsahujte tieto jednotlivé časti:

 • Výkaz okien a dverí
 • Výkazy oceľových a drevených prvkov
 • Výkaz klampiarskych výrobkov
 • Výkresy armovacích výstuží

Máte na nás otázky?

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme s akýmkoľvek problémom.